300, 26, 38, 29, 85, 87

Dùng cho những người bị tiểu gắt, tiểu ít, bí tiểu