USES: all issues related to the Head – Face – Neck area such as sinusitis, allergic rhinitis, headache, migraine, cerebral palsy, vestibular disorders, stress, insomnia, neurasthenia, depression, schizophrenia, Parkinson’s, neck and neck pain, dizziness, etc.

STEPS:

Step 1: press following pressure points sequently with a moderate pressure from 3s – 30s:

127, 43, 189, 61, 491, 565, 3, 467, 188, 188c, 188d, 34, 102, 100, 130, 103, 126, 300, 16, 0, 14.

(188c and 188d are points intersected by a horizontal line from point number 188 with vertical lines C and D; 3 points are arranged in an arc along the edge of the eye socket)

Step 2: Use a large rake, scratch from front to back 60 – 100 times. you can use DienChan point searching tool press on the head to find pain points front to back.

Step 3:
a: Use a 2-in-1 pestle in the neck and shoulder area
b: Use the large one of the double headed searching tool press on the neck, shoulder and neck area.
c: Can find more pain point and press slowly 3s – 30s.

Step 4: Use  wormwood to warm the points 0, 127, 43, 126, 130 and the head – face – neck area

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Thiên la địa võng Đầu – Mặt – Cổ

Tác dụng: tất cả vấn đề liên quan vùng Đầu – Mặt – Cổ như : viêm xoang, viêm đa xoang, viêm mũi dị ứng, viêm xoang dị ứng, nhức đầu, nhức nửa đầu (Migraine), thiểu năng tuần hoàn não, rối loạn tiền đình, stress, mất ngủ, suy nhược thần kinh, trầm cảm, tâm thần phân liệt, Parkinson, đau mỏi cổ vai gáy, cảm mạo, v.v…

Công thức:

Bước 1 : lần lượt ấn các huyệt sau với 1 lực ấn đau vừa phải thời gian từ 3s – 30s:

127, 43, 189, 61, 491, 565, 3, 467, 188, 188c, 188d, 34, 102, 100, 130, 103, 126, 300, 16, 0, 14.

(188c và 188d là huyệt giao bởi tuyến ngang từ huyệt 188 với tuyến dọc C và D; 3 huyệt xếp thành hình vòng cung theo bờ xương hốc mắt)

Bước 2: dùng cây cào lớn, cào đầu từ trước ra sau 60 – 100 cái, có thể dùng thêm chày day huyệt miết trên đầu tìm sinh huyệt từ trước ra sau.

Bước 3: 
a: Dùng chày day huyệt 2 trong 1 gạch vùng cổ gáy, vai
b: Dùng đầu lớn của cây que dò 2 đầu gạch vùng cổ gáy, vai.
c: Có thể tìm thêm sinh huyệt (thốn, tức dễ chịu) và ấn chậm 3s – 30s.

Bước 4: Dùng ngải cứu hơ ấm các huyệt 0, 127, 43, 126, 130 và vùng cổ gáy, vai.