USES: cures most eyes diseases such as myopia, farsightedness, astigmatism, amblyopia, dry cataracts, cataracts (glaucoma), dry eyes, eye strain, pinkeye , etc. The problems with the optic nerve and the retina take a long time, sometimes 3-6 months or other formulas to be managed.

STEPS:
Step 1: Use Dien Chan searching tool to press the following points from 3s-15s with moderate force (not causing much pain): 34, 102, 100, 130, 59, 16, 197, 184, 45, 491, 41, 50 , 233, 37.40, 481.

Step 2: Use the small hamer with the rubber part to lightly press the above points with the frequency of 3Hz – 5Hz, type about 10-15 times.

Step 3: Use a small nail rolling tool to roll around the eyes (vertical roll, do not roll across the eyebrows because of lowering blood pressure), focus on rolling on the outer corner of the eye 3Hz – 5Hz, roll about 15-30 times.

Step 4: Using a large rake to rake around the eye in a centrifugal direction (begins from eye) about 10-30 times.

Step 5: Use the pestle and Dien Chan searching tool, maybe combined with wormwood to reflect the eyes in the palms of the hands, soles of the feet, neck, back (the place with no reaching back, right at the shoulder blade line). However, the reflective area in the soles of the feet is rarely used because of inconvenience

Step 6: Use Salonpas for all the points of step 1, at the outer corner of the eye pasting 2 marks >> for the left eye and << for the right eye.

For patients with depression, poor nutrition, add blood tonic regimen (22, 127, 17, 113, 7, 50, 19, 39, 37, 1, 290, 0). They should eat chicken seeds boiled with peach heart , 3 eggs / week to increase nutrition for eyes.

Pinkeye should add the inflammation treatment outline (26, 41,143, 127, 19, 37, 38).

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Tác dụng: chữa hầu hết các bệnh về mắt như : mắt cận thị, viễn thị, loạn thị, nhược thị, cườm khô (đục thủy tinh thể), cườm nước (tăng nhãn áp), khô mắt, mỏi mắt, đau mắt đỏ, v.v… Riêng các vấn đề về thần kinh thị giác và võng mạc cần thời gian lâu, có khi 3-6 tháng, có khi phải xoay sở thêm các công thức khác.

Công thức:
Bước 1: dùng que dò gạch lần lượt các huyệt sau từ 3s-15s với lực vừa phải (không gây đau lắm) : 34, 102, 100, 130, 59, 16, 197, 184, 45, 491, 41, 50, 233, 37,40, 481.

Bước 2: dùng búa nhỏ đầu cao su gõ nhẹ các huyệt trên với tần số 3Hz – 5Hz, gõ khoảng 10-15 búa.

Bước 3: dùng lăn đinh đơn nhỏ lăn xung quanh mắt (lăn dọc, không lăn ngang lông mày vì làm hạ huyết áp), tập trung lăn nhiều vùng đuôi mắt 3Hz – 5Hz, lăn khoảng 15-30 cái.

Bước 4: dùng cào lớn cào xung quanh mắt theo chiều li tâm (từ mắt cào ra) khoảng 10-30 cái mỗi vùng.

Bước 5: gạch bằng chày và que dò, có thể kết hợp hơ ngải cứu các vùng Phản chiếu mắt trong lòng bàn tay, lòng bàn chân, cổ gáy, lưng (chỗ với không tới sau lưng, ngay viền xương bả vai), riêng vùng phản chiếu mắt trong lòng bàn chân ít sử dụng vì bất tiện, các bạn tùy biến

Bước 6: dán cao Salonpas các huyệt của bước 1, riêng vùng đuôi mắt dán 2 dấu >> cho mắt trái và << cho mắt phải.

Đối với bệnh nhân bị suy nhược, dinh dưỡng kém, làm thêm phác đồ Bổ âm huyết (22, 127, 17, 113, 7, 50, 19, 39, 37, 1, 290, 0) ăn hột gà luộc lòng đào, 3 trứng / tuần tăng dinh dưỡng cho mắt.

Đau mắt đỏ làm thêm bộ tiêu viêm (26, 41,143, 127, 19, 37, 38).