39, 38, 3, 14, 16

  1. 6 zones of lymphatic system
  2. Stimulate 30s, 3 rounds/time, 3 times/day (with palm oil)

++++++++++Vietnamese+++++++++++

  1. 6 phân vùng phản chiếu hệ bạch huyết
  2. Day ấn với dầu cù là 30 tiếng đếm/huyệt, 3 vòng/ngày (tất cả các huyệt là 1 vòng)