127, 19, 1, 37, 50, 106, 103, 300, 0

  1. Ruling across the face 3 times/day
  2. Stimulate the above points from 1-3 times/day, which leads to change the taste when smoking, drinking alcohol, or drugs

++++++++++Vietnamese+++++++++++

  • Cách 1: gạch thật mạnh khắp mặt 3 lần/ngày
  • Cách 2: Day ấn phác đồ trên từ 1-3 lần/ngày sẽ làm thay đổi vị giác khi hút thuốc, uống rượu, ma túy