51, 173, 253

To cool down fever or burning or scald

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Dùng để hạ sốt, làm mát khi phòng nhiệt