156+, 38+, 7+, 50, 3+, 0, 6+, 290+, 16+, 26

  1. To help bruise dissipating, the swell and pain relief when falling down, or having bruise on the body.
  2. Stimulate the above points (30s, 1-3 rounds/time)

++++++++++Vietnamese+++++++++++

  1. Có tác dụng làm tan máu bầm, giảm sưng, giảm đau khi ngã/té (xe), bầm tím trên người.
  2. Day ấn các huyệt trên (day 30 tiếng đếm/huyệt, 1-3 vòng tất cả các huyệt/lần)