41, 143, 127, 19, 37, 38

  1. To anti-inflame, anti-poison, reduce inflammatory and pus
  2. Stimulate the above points (30s, 1-3 rounds/time)
  3. Note: no use point 19 for hypertension persons

++++++++++Vietnamese+++++++++++

  1. Có tác dụng giúp tiêu viêm, tiêu độc, giảm sưng, giảm mù
  2. Day ấn các huyệt trên (day 30 tiếng đếm/huyệt, 1-3 vòng tất cả các huyệt/lần)
  3. Lưu ý: không dùng huyệt 19 đối với người huyết áp cao