103, 1, 290, 19, 64, 39, 63, 53, 222, 236, 85, 127, 235, 22, 87

  • Use to push the water retention, rheumatism, cough with phlegm, fat burning, edema, hydrocephalus.
  • Press 30s/point, 3 rounds/time (all points are one round), 1-3 times/day.
  • Do not press the point of 1, 19, 63 for hypertension.

++++++++++Vietnamese+++++++++++

  • Dùng để đẩy nước ra khỏi cơ thể, chủ trị thấp khớp, ho có đàm, béo phì, phù thủng, não úng thủy.
  • Day 30 tiếng đếm/huyệt, 3 vòng lần (day hết các huyệt là 1 lần), 1-3 lần/ngày
  • Người huyết áp cao: không day ấn huyệt 1, 19, 63