1. 6 zones of lymphatic system
  2. Stimulate 30s/point, 3 rounds/time, 3 times/day
  3. Add positional points before stimulate this diagram

++++++++++Vietnamese+++++++++++

  1. 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết
  2. Day ấn 30 tiếng đếm/huyệt, day 3 vòng/lần, 3 lần/ngày (tất cả huyệt là 1 vòng)
  3. Thêm bộ vị (vị trí) của chỗ bị u bướu trước khi nhấn bộ tiêu u này.