34, 290, 156

  1. To help thermoregulation in pain relief, malaria (het inside, cold outside) or fever, flu, heat up and cold beneath.
  2. Stimulate the above points (30s, 1-3 round/times)

++++++++++Vietnamese+++++++++++

  1. Có tác dụng điều hòa thân nhiệt trong các chứng đau nhức, sốt rét, (trong nóng, ngoài lạnh) hay các bệnh cảm sốt, trên nóng dưới lạnh.
  2. Day ấn các huyệt trên (day 30 tiếng đếm/huyệt, 1-3 vòng tất cả các huyệt/lần).