7, 19, 127, 300,0

  • Rub 6 zones of lymphatic system reflexology.
  • Stimulate the above points (30s) 3 rounds/time, 1-3 times/day.

++++++++++Vietnamese+++++++++++

  • Gạch 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết.
  • Day ấn (30 tiếng đếm) các huyệt trên, day 3 vòng/lần, 1-3 lần/ngày.