Size: 12,5cm x 1cm
Weight: 18gr
*** Used to search Dien Chan point + carry out 8 – reflective – area diagram

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 12,5cm x 1cm
Khối lượng:18gr
*** Dò huyệt + Dùng để thực hiện phác đồ 8 vùng phản chiếu