Size: 3,6cm diameter
Weight: 25gr
*** Used to roll the palm of the hand, [-], blood circulation, indigestion curing, heart fatigue curing, help reduce pain in various body parts – more intensively

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: đường kính 3,6cm
Khối lượng: 25gr
*** Dùng để lăn lòng bàn tay, mang tính âm, lưu thông khí huyết, khó tiêu, mệt tim, giúp giảm đau nhiều bộ phận –có tác động sâu hơn