Size: 14cm x 2cm
Weight: 32gr
***  Similar functions of the pestle – different angles of impact but the point of contact is the same makes the effect of pressing will be optimal

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 14cm x 2cm
Khối lượng: 32gr
*** Có chức năng tương tự như chày đâm tiêu – góc độ nhấn khác nhau nhưng điểm tiếp xúc là giống nhau thì hiệu quả nhấn sẽ tối ưu