Size: 13cm x 1cm
Weght: 12gr
*** Use to press acupressure points, used for make-line technique, “color” the reflective area

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước:13cm x 1cm
Khối lượng: 12gr
*** Dùng để day ấn huyệt, dùng cho kĩ thuật gạch, “tô màu” vùng phản chiếu