Size: 13,5cm x 3,5cm
Weight: 73gr
*** Integrate of the Pestle and the Searching & Pressing tool

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 13,5cm x 3,5cm
Khối lượng: 73gr
*** Tích hợp giữa chày đâm tiêu và que dò day