Size: 17,5cm x 5cm
Weight: 90gr

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 17,5cm x 5cm
Khối lượng: 90gr
*** lưu thông khí huyết, giảm đau, tiêu viêm, tiêu độc, tác dụng đặc hiệu là tác động sâu hơn