Size: 16,5cm x 4cm
Weight: 149gr

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 16,5cm x 4cm
Khối lượng: 149gr
*** lưu thông khí huyết, giảm đau, tiêu viêm, tiêu độc, làm mát, diện hẹp