Size: 25cm x 13,5cm
Weight: 229gr
*** Press Dien Chan by self on the neck-shoulder-neck and back

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kịch thước: 25cm x 13,5cm
Khối lượng: 229gr
*** Tự ấn huyệt trên vùng cổ-vai-gáy và lưng