Size: 12cm x 2cm
Weight: 18gr
*** Combined use

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 12cm x 2cm
Khối lượng: 18gr
*** Công dụng kết hợp