Size: 5cm x 3cm
Weight: 13gr
*** use to “shave wind”

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 5cm x 3cm
Khối lượng: 13gr
*** Dùng để cạo gió