Size:6cm x 2,5cm
Weight: 10gr
*** Use to “shave wind” + Dien Chan point searching

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 6cm x 2,5cm
Khối lượng: 10gr
*** Dùng để cạo gió + dò huyệt