Size: 20,5cm x 3cm
Weight: 15gr
*** “knock” Dien Chan points

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 20,5cm x 3cm
Khối lượng: 15gr
*** Gõ huyệt