Size: 33,5cm x 5,5cm
Weight: 235gr
*** Use to hold wormwood

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 33,5cm x 5,5cm
Khối lượng: 235gr
*** Dùng để đựng ngải cứu