Size: 12.5cm x 1cm
Weight: 18gr
*** Used in 8-region reflection method

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 12,5cm x 1cm
Khối lượng: 18gr
*** Dùng trong phương pháp 8 vùng phản chiếu