Size: 13cm x 1cm
Weight: 25gr
*** Dien Chan point searching tool key is for more convenient carrying

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 13cm x 1cm
Khối lượng: 25gr
*** Que dò có móc khóa để tiện dụng hơn trong việc mang đi