Size: 10cm x 1cm
Weight: 7gr
*** Use to search Dien Chan points + use in “XAM MUT GUNG” techique

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 10cm x 1cm
Khối lượng: 7gr
Dò huyệt + Dùng cho kỹ thuật xăm mứt gừng