Size: 20cm x 5cm
Weight:76gr
*** Brush your hair to prevent hair loss, improve hair loss, and stimulate hair growth

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 20cm x 5cm
Khối lượng: 76gr
*** Chải đầu để chống bạc tóc, cải thiện tình trạng rụng tóc, kích thích mọc tóc