Size:17cm x 4cm
Weight: 46gr
*** Brush your hair to prevent hair loss, improve hair loss, and stimulate hair growth

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 17cm x 4cm
Khối lượng: 46gr
*** Chải đầu để chống bạc tóc, cải thiện tình trạng rụng tóc, kích thích mọc tóc