Size: 11,5cm x 2cm
Weight: 12gr
*** Combined use

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 11,5cm x 2cm
Khối lượng: 12gr
*** Công dụng kết hợp