Size: 13,7cm x 4,1cm
Weight: 38gr
*** Searching for Dien Chan points + Combing your hair to prevent silver hair, improving hair loss, stimulating hair growth

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 13,7cm x 4,1cm
Khối lượng: 38gr
*** Dò huyệt + Chải đầu để chống bạc tóc, cải thiện tình trạng rụng tóc, kích thích mọc tóc