Size: 13cm x 1cm
Weight: 25gr
*** More convenient in carrying the comet tool

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 13cm x 1cm
Khối lượng: 25gr
***Tiện dụng hơn trong việc mang dụng cụ sao chổi