Size: 14cm x 2cm
Weight: 25gr
*** Combined use

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 14cm x 2cm
Khối lượng: 25gr
*** Công dụng kết hợp