Size: 13cm x 2cm
Weight: 27gr
*** combined use

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 13cm x 2cm
Khối lượng: 27gr
*** Công dụng kết hợp