Size: 13,5cm x 2cm
Weight: 17gr
*** Combined use

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 13,5cm x 2cm
Khối lượng: 17gr
*** Công dụng kết hợp