Size: 11cm x 1 cm
Weight: 9gr
*** Combined use

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 11cm x 1 cm
Khối lượng: 9gr
*** Công dụng kết hợp