Size: 10,5cm x 6m
Weight: 148gr
*** Use to extinguish wormwood

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 10,5cm x 6m
Khối lượng: 148gr
*** Dùng để tắt ngài cứu