Size: 19cm x 2,5cm
Weight: 67gr
*** Use to extinguish wormwood

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước:19cm x 2,5cm
Khối lượng: 67gr
*** Dùng để tắt ngải cứu