Size: 7,5cm x 3,5cm
Weight: 42gr
*** Use to extinguish the wormwood

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 7,5cm x 3,5cm
Khối lượng: 42gr
*** Dùng để tắt ngải cứu