Size: 7cm x 2,5cm
Weight: 65gr
*** Use to gue sha

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 17cm x 2,5cm
Khối lượng: 65gr
*** Dùng để cạo gió