Size:14,5cm x 3cm
Weight: 107gr
*** Combined use

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 14,5cm x 3cm
Khối lượng: 107gr
*** Công dụng kết hợp