Size: 10,5cm x 2cm
Weight: 24gr
*** Massage convex + concave body area. Special treatment for hand numbness

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 10,5cm x 2cm
Khối lượng: 24gr
*** Massage chỗ lồi + lõm. Đặc trị cho bệnh tê tay