Size: 10,5cm x 1,5cm
Weight: 17gr
*** Combined use

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 10,5cm x 1,5cm
Khối lượng: 17gr
*** Công dụng kết hợp