SMOOTH BALL
QUẢ CẦU LÁNG

Size: diameter 3,9cm
Weight: 43gr
*** Roll in the palm, practice flexible fingers

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: đường kính 3,9cm
Khối lượng: 43gr
*** Lăn trong lòng bàn tay, luyện ngón tay dẻo