Size: 13cm x 3,5cm
Weight: 29gr
*** Muscular, cooling, used in narrow area: hands, face

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 13cm x 3,5cm
Khối lượng: 29gr
*** Nhíu cơ, săn chắc cơ, làm mát, diện hẹp: tay, mặt