Size: 18,5cm x 9cm
Weight: 435gr
*** Rolling on the hands, arms, stimulating the motor nervous system – regulating blood to warm the body – Numb hands, sweat hands ..

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 18,5cm x 9cm
Khối lượng:435gr
*** Lăn tròn trên bàn tay, cánh tay, kích thích hệ thần kinh vận động – điều hòa khí huyết làm ấm cơ thể – Trị tê tay, mồ hôi tay