Size: 35,5cm x 10cm
Weight: 761gr
*** Rolling on the feet, lower legs, stimulating the motor nervous system – regulating blood to warm the body – (+)

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 35,5cm x 10cm
Khối lượng: 761gr
*** Lăn chân, bàn chân, kích thích hệ thần kinh vận động – điều hòa máu để làm ấm cơ thể – (+)