Size: 13cm x 2cm
Weight: 38gr
*** Combined use

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 13cm x 2cm
Khối lượng: 38gr
*** Công dụng kết hợp