COOPER-SMOOTH ROLLING TOOL – Size large
LĂN ĐỒNG LÁNG CỠ LỚN

Size: 17cm x 5cm
Weight: 205gr
*** Blood circulation, aches and pains curing, reduce inflammation and dissipate

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 17cm x 5cm
Khối lượng: 205gr
*** Lưu thông khí huyết, giảm đau, tiêu viêm, tiêu độc